fbpx

Dit Privacy Statement is van toepassing op Desiree Goedhals Personal Training, hierna aan te duiden als Desiree Goedhals Personal Training.

Als je met Desiree Goedhals Personal Training een overeenkomst sluit, uit interesse mijn website bezoekt, je inschrijft voor de nieuwsbrief of reageert op onze social media uitingen, dan verwerken wij bepaalde persoonsgegevens van je. Desiree Goedhals Personal Training gaat uiteraard uiterst zorgvuldig om met jouw persoonsgegevens en leeft de wet- en regelgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, zoals de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) na.

Dit privacystatement legt uit hoe Desiree Goedhals Personal Training met jouw informatie omgaat, zoals bedoeld in de AVG.

Desiree Goedhals Personal Training kan dit privacystatement altijd wijzigen. De wijzigingen worden op de website van Desiree Goedhals Personal Training gepubliceerd. Het is dan ook verstandig dit privacystatement regelmatig te raadplegen, zodat je bekend bent met eventuele veranderingen.

Welke gegevens worden door Desiree Goedhals Personal Training verwerkt?

Bij het sluiten van een overeenkomst met Desiree Goedhals Personal Training verwerk ik in ieder geval jouw naam, adres, woonplaats, telefoonnummer, e-mailadres, bankrekeningnummer, geslacht en geboortedatum. Daarnaast houd ik bij welk type abonnement je hebt en welke extra’s je eventueel afneemt. Tevens verwerk ik de informatie over jouw financiële status bij Desiree Goedhals Personal Training (afgenomen diensten en producten en of deze zijn betaald).

Om jou goed te kunnen begeleiden verwerk ik het voor jou op maat gemaakte trainings- en coaching programma en de aan jou verstrekte voedingsadviezen.

Verder werk ik, uiteraard alleen met jouw toestemming, informatie die je vrijwillig tijdens de intake en gedurende de looptijd van de overeenkomst hebt verstrekt over jouw gezinssituatie, sport en hobby’s, levensstijl en gezondheid (zoals lengte, (wisselende) gegevens over gewicht, bloeddruk, medische klachten, blessures, medicijngebruik, BMI en vetpercentage) en gegevens over (de voorgang) van jouw trainingsprogramma, mental coaching sessies en gekozen voeding. Je mag te allen tijde je toestemming voor de verwerking van deze gegevens intrekken.

Van bezoekers van mijn website, worden eveneens persoonsgegevens verwerkt. Het gaat daarbij om persoonsgegevens die je op onder meer zelf invult op het contactformulier, zoals jouw e-mailadres, naam, woonplaats, huidige locatie of een telefoonnummer. Indien je je inschrijft voor de nieuwsbrief, verwerk ik jouw naam en e-mailadres.

Met welk doel verwerkt Desiree Goedhals Personal Training jouw gegevens? 

Ik verwerk jouw gegevens om op adequate wijze de diensten van Desiree Goedhals Personal Training aan jou te kunnen verlenen en contact met je kunnen opnemen als een training bijvoorbeeld verzet moet worden. Daarnaast verwerk ik de door jou verstrekte (gezondheid)gegevens om je kunnen helpen bij het realiseren van jouw (sport)doelen. Verder gebruik ik jouw gegevens voor het in behandeling nemen en beantwoorden van vragen en klachten en het opstellen, versturen en incasseren van facturen. Tot slot gebruik ik jouw gegevens om je de nieuwsbrief te zenden en je te informeren over gelijksoortige producten en diensten van Desiree Goedhals Personal Training.

Alleen wanneer je hiervoor expliciet toestemming geeft, zal ik je ook per e-mail informatie sturen over andersoortige producten en diensten van Desiree Goedhals Personal Training en eventueel van derden. Je kunt je altijd afmelden voor deze informatie en jouw keuze aangeven en aanpassen via de daarvoor bestemde link welke je kunt vinden in de e-mail.

Op basis van welke rechtsgrond verwerkt Desiree Goedhals Personal Training jouw gegevens?

Wij verwerken persoonsgegevens op basis van de volgende rechtsgronden:

1. jouw toestemming, welke altijd weer kan worden ingetrokken, zonder dat dit afbreuk doet aan de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de toestemming vóór de intrekking;
2. uitvoering van of met het oog op het sluiten van een overeenkomst van opdracht tot het verlenen van
Desiree Goedhals Personal Training diensten.
3. een gerechtvaardigd belang, zoals het gebruik van contactgegevens voor het uitnodigen voor een bijeenkomst (zoals een workshop of seminar) of het toezenden van de nieuwsbrief.

Hoe lang bewaart Desiree Goedhals Personal Training jouw gegevens? 

Ik bewaar jouw gegevens voor zover dat noodzakelijk is voor de verwezenlijking van de doeleinden waarvoor ik jouw gegevens verwerk en niet langer dan wettelijk is toegestaan. De uiteindelijke bewaartermijn verschilt per soort persoonsgegevens. Als je een overeenkomst met Desiree Goedhals Personal Training hebt gesloten, dan bewaar ik jouw gegevens in ieder geval gedurende de looptijd van de overeenkomst. Na afloop van de bewaartermijn worden jouw persoonsgegevens geanonimiseerd dan wel gewist.

Beveiliging 

Desiree Goedhals Personal Training zorgt voor passende technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen om de persoonsgegevens te beschermen tegen onder andere verlies, vernietiging of beschadiging, onbevoegde kennisname of enige andere vorm van onrechtmatige verwerking van jouw persoonsgegevens. Dit doe ik onder andere door het nemen van fysieke en organisatorische maatregelen voor toegangsbeveiliging. Maar ook het up-to-date houden van software en het regelmatig testen van onze beveiligingsmaatregelen hoort hierbij.

Verwerkers

Desiree Goedhals Personal Training kan voor het verwerken van persoonsgegevens dienstverleners (verwerkers) inschakelen die uitsluitend volgens instructies van Desiree Goedhals Personal Training persoonsgegevens verwerken. Desiree Goedhals Personal Training sluit met verwerkers een verwerkers overeenkomst die voldoet aan de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) daaraan stelt.

Persoonsgegevens delen met derden

Desiree Goedhals Personal Training deelt persoonsgegevens met derden, als dat voor de uitvoering van de overeenkomst noodzakelijk is of voor het voldoen aan een wettelijke verplichting nodig is.

Desiree Goedhals Personal Training kan op grond van wet- of regelgeving verplicht zijn om jouw persoonsgegevens te verwerken en/of aan derden te verstrekken. Bijvoorbeeld wanneer een daartoe bevoegde autoriteit zoals bijvoorbeeld de politie daarom verzoekt in het kader van een strafrechtelijk onderzoek.

Desiree Goedhals Personal Training deelt geen persoonsgegevens met derden voor commerciële doeleinden.

Doorgifte buiten de EER 

Desiree Goedhals Personal Training geeft in beginsel geen persoonsgegevens door aan landen buiten de Europese Economische Ruimte (EER). Indien dit toch noodzakelijk mocht zijn, draagt Desiree Goedhals Personal Training er voor zorg dat de doorgifte alleen plaatsvindt als de Europese Commissie heeft aangegeven dat het betreffende land een passend beschermingsniveau biedt of als sprake is van passende waarborgen in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG).

Rechten, vragen en klachten

Je hebt te allen tijde het recht Desiree Goedhals Personal Training te verzoeken jouw persoonsgegevens in te zien, te rectificeren, te verwijderen, over te dragen, de verwerking te beperken en tegen de verwerking bezwaar te maken. Je kan hierover contact opnemen met Desiree Goedhals Personal Training door een e-mailbericht te sturen naar letsgo@desireegoedhals.nl.

Ook bij vragen of klachten over de wijze waarop Desiree Goedhals Personal Training  persoonsgegevens verwerkt, kunt je contact opnemen met Desiree Goedhals Personal Training door een e-mailbericht te sturen naar letsgo@desireegoedhals.nl. Een klacht tracht ik naar tevredenheid op te lossen. Binnen uiterlijk een maand na ontvangst van het verzoek ontvang je een reactie. Mocht dat niet lukken, dan kun je je wenden tot de Autoriteit Persoonsgegevens (AP).

Contactgegevens 
Desiree Goedhals Personal Training
letsgo@desireegoedhals.nl
KVK 71284672